Integritetspolicy

Alutrades integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi på Alutrade anser att den personliga integriteten är mycket viktig. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi använder och behandlar de personuppgifter som samlas in. Vår policy gäller för alla typer av personuppgifter och data som vi samlar in – oavsett om det sker online eller offline genom de olika kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det kan t ex vara när en förfrågan görs, via ett personligt möte på mässa eller övriga evenemang, telefonkontakt, e-mailkontakt.
Har du frågor kring detta så är du välkomna att kontakta asa.brittsten-hjelm@alutrade.se

Insamling och användning av information 

Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats och när du lämnar sidan. Den insamlade informationen inkluderar ditt IP-adress och eventuellt ditt företagsnamn om du besöker sidan via ett företags IP-adress. På vår webbplats använder vi oss av Google Analytics och Apsis Lead som samlar information i syfte att optimera vår webbplats samt för att kunna erbjuda våra besökare korrekt information. Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare (som IP-adress och vilken typ av webbläsare du surfar med.) Information som vi får av dig som kund när ditt företag ingår ett samarbete med oss är namn- och adressuppgifter, adresser för faktura och leverans, telefonnummer, e-postadresser samt ev. din position i företaget. Även betalningsinformation så som fakturainformation och BG-nummer. 

Annan information som samlas in: 

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om följande (dock inte alltid nödvändigtvis)
Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer och position i företaget.
Information om produkter/tjänster – detaljer gällande de produkter som du köpt eller visat intresse för.
Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
Enhetsinformation – IP-adress, webbläsarinformation, operativsystem, plattform.
Geografisk information – din geografiska placering (när du besöker vår hemsida – land, stad)
Den information som vi samlar in och den information som du tillhandahåller oss, är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Övrig information är nödvändig för andra syften, som beskrivs härnäst. 

Användning av information 

Den information vi samlar in från dig används för att: 

 • Förbättra vår hemsida och anpassa den utefter besökarna.
 • Fullfölja och förbättra vår kundservice och ditt behov av service
 • Informera om nyheter i form av utskick av nyhetsbrev (med möjlighet att avregistrera sig/opt-out)

Huvudsyftet med insamling av övrig information är att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster baserat på följande grunder: 

 • Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
 • Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • Att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
 • Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • Att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
 • Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
 • Att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
 • Laglig grund för detta: Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
 • För att följa tillämplig lagstiftning såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.
 • Laglig grund för detta: Följa tillämplig lagstiftning.

 Säkerhet och integritet, tredjepartsinformation och utlämnande av information

 För att kunna utföra vårt åtagande gentemot dig som kund så kan vi komma att dela information med tredje part så som leverantörer eller underleverantörer, som t ex namn, leveransadress etc. Vi vidtar alla rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt till tredje part.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, ingen personlig identifierbar information till utomstående parter utöver de som nämns ovan. Detta inkluderar inte heller betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in. Data sparas också så länge som det behövs för att vi skall kunna utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. All data behandlas inom EU/EES.

Cookies

På vår webbplats använder vi oss av cookies. Dessa förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas aldrig till personligt identifierbar information på vår webbplats. 

Om du vill avsluta din prenumeration

Vi använder din e-postadress som vi har registrerad för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot den typen av meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje nyhetsbrev/e-postmeddelande. 

Informationsbegäran och rättigheter

Vill du veta vilka personuppgifter vi har lagrade på dig går det bra att skicka en förfrågan till oss.
Du har rätt att få tillgång till din data och att verifiera den information vi har lagrad om dig. Du har även rätt att få din information rättad om det skulle finnas felaktigheter. Du har rätt att bli raderad ur våra register ifall data inte längre är nödvändig för det syfte som den samlades in för. Dock kan det finnas legala skyldigheter som gör att vi inte direkt kan radera data, t ex från bokförings- och skattelagstiftning. Skulle fallet vara så, blockeras data från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 

Samtycke

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats samt när du blir kund hos oss eller skickar en förfrågan.

Kameraövervakning enligt Lag (2013:460) om allmän kameraövervakning

Bakgrund

Kameraövervakning skall vägas mot skyddet av den personliga integriteten. Alutrade AB´s övervakning kommer inte att spelas in under normal arbetstid då endast övervakning i realtid kommer att ske, detta för att ha kontroll över lastbilar med inkommande och avgående gods. Detta behov har blivit tydligt på grund av utbyggnaden av mer lageryta med ytterligare 2st lastbilsportar. Eftersom kameror ändå kommer att sättas upp för detta ändamål ser vi en fördel i att även kunna använda dessa även för annan övervakning. Med bakgrund av skadegörelse (främst klotter) och inbrott på gården borde en övervakning med kamera verka både avskräckande och en hjälp vid en eventuell brottsutredning. Ytterst skall vår verksamhet bedrivas utan störning eller avbrott.

Syfte

Kameraövervakning sker på Alutrade AB på tomten på fastigheten Renen 1, innanför stängslat område. Syftet med övervakningen är följande:

 • Övervakning, under arbetstid kunna se och få indikation på inkommande lastbilar för att på så sätt manuellt öppna de portar som lastbilarna skall köra in i.
 • Brottsförebyggande, där vi tror att vetskapen om att området är bevakat minskar risken för att brott och skadegörelse begås.
 • Identifiering, i syfte att utreda brott.

Övrigt

Kameraövervakningen kommer att ske på inhägnat område dit allmänheten inte äger tillträde. Under dagtid, arbetsdagar, kommer ingen inspelning av material att ske. Inspelning av bildmaterial kommer att ske under icke normal arbetstid. Ingen ljudupptagning kommer att göras. Inspelat material sparas i maximalt 7 kalenderdagar om inte en brottsutredning eller förundersökning inletts av polis eller åklagare. Allt inspelat material kommer att ägas av Alutrade AB och behandlas enligt Sekretesslagen (2009:400 kap 5 paragraf 1-4). Tills beslut i fråga om förundersökning är fattat av polis eller åklagare skall bildmaterialet betraktas som internt arbetsmaterial och får inte lämnas ut till annan än polis eller åklagare. Bildmaterialet kommer inte att användas till något annat än vid en eventuell brottsutredning. Om någon vill ha sina uppgifter raderade ur systemet eller har andra frågor om övervakningen kontaktas Mattias Söderqvist eller Christer Hagberg på Alutrade AB. Skyddsombud på Alutrade AB är Åsa Brittsten och Jessica Karlsson. Kontaktuppgifter till dessa personer finns på hemsidan under fliken kontakter. Brott mot lagar, regler och förordningar kan anmälas direkt till Datainspektionen.

Kontakta oss

Alutrade har organisationsnummer 556289-4914 och vi har vårt säte i Växjö. Kontakta asa.brittsten@alutrade.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om vår dataskyddspolicy.