Allmänna försäljningsvillkor

Alutrades allmänna försäljningsvillkor

Det här gäller när du handlar av oss

GILTIGHET

Offerten gäller en vecka från utställningsdatum om annat ej avtalats.

LEVERANSTID/-KVANTITET

Leveransen skall anses fullgjord den dag varan avsänts eller anmälts färdig för avsändare. Om beställaren ej i rätt tid uppfyllt av honom åliggande förpliktelser eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg eller ändringar i beställningen, är Alutrade berättigad att förlänga leveranstiden med en av om-ständigheterna betingad frist, såvida Alutrade icke föredrar att begagna sin rätt att häva avtalet. Försenad leverans berättigar beställaren till skadestånd, endast om särskild överenskommelse härom träffas. Skulle till följd av force majeure leveransens fullföljande hindras, försvåras eller försenas, fritager sig Alutrade från allt ansvar och förbehåller sig att efter eget val helt eller delvis annullera avtalet eller uppskjuta leveransen med en av omständigheterna betingad frist utöver den i avtalet bestämda leveranstiden. Så som force majeure anses bl. a strejk, arbetsnedläggelse, lockout eller annan arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, importförbud, exportförbud, allmän varuknapphet, transportsvårigheter, försening av leveranser från underleverantörer eller annan omständighet, varutöver Alutrade icke råder. Om beställaren underlåter att mottaga leveransfärdigt gods i fastställd vecka, är han skyldig att stå för alla de kostnader som uppstår till följd av att leverans icke kan ske.

Vid leveranser gäller följande:

1) Över- eller underleverans, vid en beställningskvantitet överstigande 500 kg, får ske intill 10%.

2) Över- eller underleverans, vid en beställningskvantitet understigande 500 kg, får ske intill 20%.

Å ritning angiven vikt i kilo per meter är teoretiska och gäller utan förbindelse från Alutrades sida.

PRIS OCH BETALNING

Om ej annat angivits gäller följande:

Offererade priser gäller fritt Alutrades lager och inkluderar ej frakter, försäkringsavgifter eller andra leveransomkostnader. Priserna inkluderar ej mervärdesskatt. Alutrade förbehåller sig rätten att justera priset vid stora förändringar i valutakurser. Alutrades offertpris är baserat på vid offerttillfället gällande råvarupris på aluminium. Alutrade förbehåller sig rätten att justera avtalade priser till följd av förändringar i råvarupriset på aluminium. Betalningsvillkor är 30 dagar från leveransdag. Levererat gods förblir Alutrades egendom till dess full betalning erlagts. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning förrän hel inlösen skett. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad.

ANSVAR, REKLAMATION, SKYLDIGHETER

Alutrades ansvar för godset upphör och faran för godset övergå på beställaren i och med godset avlämnats för befordran till beställaren. Alutrade är sålunda ej ansvarig för skada som uppkommit under transporten. Anmärkning om fel eller brist i leveransen skall ske senast 7 dagar efter det att godset avlämnats till beställaren. Göres ej sådan anmärkning trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar han rätten till talan. Alutrades ersättnings- och skadeståndsskyldighet för fel i leverans omfattar högst varans värde vid leverans. Alutrade är skyldig att inom skälig tid i sitt val kostnadsfritt ersättningsleverera eller omarbeta det reklamerade godset, men ej eljestskyldig att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd av någon art.

KÖPARENS OBESTÅND

Uppkommer före leveransen skälig anledning att antaga, att beställare ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, äger Alutrade rätt att avfordra beställaren säkerhet. Ställes ej säkerhet, som av Alutrade kan godtagas, äger Alutrade rätt att häva avtalet.

SVENSK LAG, TVISTER

Svensk lag skall tillämpas på träffade avtal. Eventuella tvister i anledning av skedda leveranser skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag och enligt svenska materiella regler. Förfarandet skall äga rum i Stockholm. Utan hinder av detta skiljeavtal äger Alutrade rätt att efter eget omdöme vid allmän domstol väcka talan mot beställaren för utfående av klar och förfallen fordran.

ANULLERING

Vid annullering från beställarens sida förbehåller sig Alutrade rätten att kräva ersättning på grund av förlorad handelsvinst.

BESTÄLLNINGSUNDERLAG, VERKTYG

För tillverkning av verktyg erfordras tydlig och kontrollerad ritning godkänd av beställaren. Verktyg får av Alutrade ej användas för annans räkning utan beställarens skriftliga medgivande. Alutrade äger rätt att skrota ett kundägt verktyg som ej använts för produktion de senaste tre (3) åren, räknat från det datum senaste produktionen ägde rum. I det fall treårsgränsen passerats kan Alutrade välja att skrota verktyget utan att först meddela kunden.

PATENT, MÖNSTERSKYDD, UPPHOVSMANNARÄTT

Såväl vid leveranser efter ritningar, modeller eller andra förebilder, som tillhandahålles av beställaren, som i det fall att Alutrade åtagit sig konstruktionsarbetet, står beställaren för allt ansvar och alla kostnader för eventuella intrång i tredje mans rätt på grund av patent, mönsterskydd, upphovsmannarätt eller liknande.

KONSTRUKTION, TOLERANSER OCH KVALITETER

Alutrades ansvar inskränker sig till att de levererade artiklarna tillverkats och kontrollerats i enlighet med av beställaren godkända ritningar och specifikationer samt gällande aluminiumstandard om ej annat avtalats. Alutrades kvalitetsansvar omfattas under inga förhållanden av produktkrav, som måste uppfyllas för säkerhets-bestämmelse skall följas, exempelvis personsäkerhetskrav, lagbestämmelser eller myndighetsföreskrifter. Skärpes kraven på kvalitet eller kontrollföreskrifter under löpande avtalsperiod, bäres de kostnader som uppkommer härigenom, av beställaren.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med GDPR. Ni hittar mer information om detta i vår integritetspolicy.