Så jobbar Alutrade med miljö och hållbarhet.

Hållbarhet är en central fråga i dagens samhälle och något som alla seriösa företag bör ta på allvar. I aluminiumbranschen är detta särskilt viktigt.  Aluminium är ett av våra vanligaste material med hög efterfrågan, samtidigt som det är en ändlig resurs och produktionen av aluminiumprodukter är energikrävande. Att ta ansvar för den miljömässiga hållbarheten är därför väldigt viktigt.

Alutrade är ett företag som aktivt arbetar för att bli mer hållbara. Katarina Blomkvist, kvalitets- och miljöchef på Alutrade, berättar att företaget arbetar utifrån de globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030 och utifrån dessa har identifierat tre betydande miljöaspekter: aluminiumutvinning, avfall och transporter.

För att minska sin miljöpåverkan har företaget satt upp mätbara mål och är certifierade enligt ISO 14001. Det innebär att Alutrade har en etablerad och strukturerad miljöhanteringsprocess som man arbetar efter. Man har också en tvärfunktionell hållbarhetsgrupp som arbetar med och följer upp hållbarhetsfrågorna.

- Vi jobbar väldigt nära våra pressverk och arbetar just nu med att de alla ska ha en EPD (Environment Product Declaration) på plats och vi har som mål att alla våra produkter ska kunna redovisas från gruva till grav. Vi är inte riktigt där än, men det är något vi jobbar på idag, berättar Katarina.

En Environment Product Declaration (EPD) är en verifierad rapport som innehåller information om miljöprestandan hos en produkt eller en tjänst. EPD är utformad enligt ISO 14025-standard och är baserad på en livscykelanalys (LCA) av produkten, från produktion till avfallshantering. Det blir viktigt att se till hela livscykeln av aluminiumet, från att råmaterialet utvinns ur gruvan till dess att den färdiga produkten inte längre används. Däremellan kommer materialet att gjutas, pressas, bearbetas, ytbehandlas och transporteras, användas och slutligen återvinnas.

En EPD ger en objektiv bedömning av en produkts miljöprestanda genom att ta hänsyn till faktorer som klimatpåverkan, resursanvändning, vattenförbrukning och utsläpp av föroreningar. EPD:er gör det möjligt för tillverkare och leverantörer att jämföra miljöprestandan hos sina produkter med andra produkter på marknaden, och ger konsumenter och inköpare information om en produkts miljöpåverkan.

- Aluminium som material är i sig ett hållbart alternativ på så sätt att 75% av allt aluminium som någonsin tillverkats fortfarande är i bruk. Det går även att återvinna aluminium om och om igen (utan att det förlorar sin prestanda) och faktum är att vi har en materialåtervinning på 68% och en energiåtervinning på 31% på vårt avfall. Vi har nyligen genomfört ett projekt tillsammans med en kund där vi använt ALUearth®+ som är minst 95% omsmält aluminium, från process-skrot & kasserade profiler. Det gick väldigt bra och kunden är nöjd med resultatet! Idag pratar vi mycket om att återvinna aluminium från konsumentled, dvs uttjänta profiler. Med tanke på att 75% av allt producerat aluminium fortfarande är i bruk så tror vi att just skrot från konsumentled över tid kommer att bli en bristvara. Vi tycker därför att det är viktigt att arbeta med att se till att våra profiler har lågt Co2-utsläpp på primäraluminium och det är det som kallas ALUearth®. Det har ett CO2-utsläpp på maximalt 4,0 kg CO2 för primäraluminium vilket är väldigt bra.

Under materialets framställning och bearbetning så går det åt en hel del energi. Någonting som Katarina ser som positivt är att många europeiska verk går över mer och mer till att använda fossilfri energi såsom vindkraft och solkraft, vid pressning och ytbehandling av profiler. Detta påverkar i hög grad mängden koldioxid som släpps ut i samband med produktionen. Även Alutrade har installerat solceller på taket och använder endast fossilfri energi i den egna produktionen.

Transporter är en annan viktig fråga som ger stora effekter på CO2-utsläpp. Alutrade tar idag drygt 50% av det material som kommer från södra Europa med tåg & båt som ger mindre utsläpp av CO2, liksom att en del material körs med elektriska bilar kortare sträckor.

- Det är roligt att se att vi under förra året (2022) sparade in 1258 387 kg CO2 bara genom att hantera vårt avfall på ett miljömässigt sätt. Det visar att det blir effekt av att arbeta aktivt med de här frågorna!

Publicerat: 2023-09-19
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.